คำถาม :

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก) 1.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการเช่นที่จอดรถน้ำดื่ม

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ส่งคำตอบของคุณ