คำถาม :

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก) 3.มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ส่งคำตอบของคุณ