คำถาม :

ส่วนที่ 3 ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลสวนผึ้งควรปรับปรุงด้านใด

ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ด้านบริการการชำระภาษี
ด้านบริการอนุญาตการก่อสร้างอาคาร
ส่งคำตอบของคุณ