ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 44
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
ยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อลูกระนาดยางชะลอความเร็ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อลูกระนาดยางชะลอความเร็ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์และสายโทรศัพท์ภายในที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง จำนวน 1 โครงการ12 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2564