ข่าวการเงิน

Displaying 1-5 of 6 results.
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3
 ประเภท : สถิติการเงิน 19 เมษายน 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2
 ประเภท : สถิติการเงิน 20 มกราคม 2564 รายงานผลการตรวจสอบการเงิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 มกราคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 13 ธันวาคม 2562 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2