ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
ท่านสามารถเข้าตอบแบบสอบสำรวจได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ทางลิงค์ที่ปรากฏ
 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/5s35g0
 
หรือ Scan QR code เพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!