ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 44
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-4521 รบ. จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาปรับปรุงฝารางระบายนำ้ในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสียงตามสาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุการจัดการจราจร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2564